FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

PSpice Datenblatt

Arbeitspunkt einer Transistorschaltung
Pracovný bod tranzistorového zapojenia

Obvodová simulácia s PSpice

Aj skúsení vývojári elektroniky ťažko dokážu vopred odhadnúť správanie sa elektronických zariadení. Preto je potrebné vykonať analýzu správania sa, či už kompletných zariadení, alebo ich niektorých častí buď za pomoci skutočne zhotovených prototypov, alebo pomocou programových simulačných nástrojov. A kvôli neustále sa skracujúcim časovým cyklom vývoja, ktoré má vývojár k dispozícii, je trend na širšie využívanie virtuálne simulovaných meraní, ktoré dokážu tento cyklus rapídne skrátiť a takmer s presnosťou skutočných meraní na fyzikálnom prototype vyhodnotiť. Celosvetovo sa PSpice počas mnohých rokov etabloval ako referenčný obvodový simulátor a väčšina výrobcov súčiastok ponúka PSpice simulačné modely priamo na internete.
Vychádzajúc zo schémy, nakreslenej pre návrh PCB, je možné spustiť simuláciu. Užívateľ privedie na určené miesto potrebné napätia, resp. vstupné signály a na výstupe, alebo na ceste signálu zapojí meracie sondy. Celá príprava sa podobá na fyzickú skúšku v laboratóriu, kde prototyp pripojí k napájaciemu zdroju, generátoru signálu a k meracím prístrojom, resp. osciloskopu.
Avšak meranie za pomoci PSpice je omnoho flexibilnejšie, ako na skutočný prototype, nakoľko napr. jedným kliknutím myši je možné zmeniť hodnotu súčiastky, alebo dokoncy otestovať správanie s celou radou hodnôt bez nutnosti tieto súčiastky mať "v šuflíku" a postupným vy- a naletovaním zmerať zapojenie.
Takýto spôsob simulácie konštruktérovi aj umožňuje predpovedať vplyvy tolerancií súčiastok na správanie sa a kvalitu výrobku v tzv. Worst-Case (najhorší prípad) analýzach a tým aj napr. optimalizovať náklady na súčiastky v sériovej výrobe ich vhodným výberom.

Odkazy na produkty PSpice:

- PSpice A/D
- PSpice Advanced Analysis Option
- PSPice Optimizer Option
- PSpice Smoke Option
- PSpice SLPS Option