FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

PSpice Optimizer Option Datenblatt

Optimalizácia parametrov súčiastok
Optimalizácia parametrov súčiastok

Optimizer

Optimizer Funktion dokáže na základe zadaného zapojenia (Netlistu) súčiastky samostatne tak dimenzovať, že cieľová funkcia bude dosiahnutá čo možno najpresnejšie. Na základe definovanej cieľovej funkcie je Optimizer schopný vypočítať nielen teoreticky optimálne hodnoty súčiastok, napr. R1 = 57,34 Ohm a R2 = 14,29 Ohm a ß = 129, ale je možné zadať aj určité série súčiastok ako prípadné cieľové výsledky, z ktorých sa smú vyberať hodnoty. Takto by Optimizer–Simulation považoval napríklad hodnoty pri E24-sérii od R1 = 56 Ohm a R2 = 22 Ohm za optimálnu kombináciu súčiastok pre cieľovú funkciu.